Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti firmy Neoservis s r.o.  dále jen “prodávající” a jeho zákazníků, dále jen “kupující”, a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici v internetovém obchodě prodávajícího.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na www stránkách, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách prodávajícího jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat:
– bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
– vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
– vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, jeli to pro daný druh zboží obvyklé.
3. Místo plnění
Místem plnění je obchodní prostory  prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen v obchodním prostoru  předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.
Prodávající na základě požadavku kupujícího zašle  zboží na místo a v čase, které kupující určí. Platba v hotovosti proběhne při předání zboží, pokud neproběhla platba předem, nebo se nejedná o prodej na splátky.
4. Objednání zboží, uzavření smlouvy
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. /Zboží v prodejně se mění a nemusí být momentálně skladem/. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. Pokud kupující vyžaduje dodání cenově náročného, evidentně nadstandardního zboží v dané kategorii je prodávající oprávněn požadovat zálohu ve výši 50% Je-li mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.
5. Odstoupení od smlouvy (storno objednávky)
Storno objednávky ze strany kupujícího – jako kupující máte právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Vzhledem k charakteru zboží není možno použít  zákon č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 ,a  odstoupit od smlouvy.
Storno objednávky ze strany prodávajícího – prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.
6. Cena a placení
Nabídkové ceny uvedené na internetových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Ceny v internetovém obchodě se mohou lišit od cen “kamenného” obchodu Neoservis s r.o.  mohou být odlišné od cen, za které si zboží nakoupíte při osobní návštěvě kamenného” obchodu Neoservis s r.o. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího nebo při předání zboží. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Ke kupní ceně je připočten poplatek za ekologickou likvidaci, tzv. „PHE“, výše poplatku je uvedena v katalogu jako poslední údaj o vlastnostech výrobku. V případě, že chcete peníze předem převést na náš účet, ověřte si dostupnost zboží na uvedených telefonech.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové, vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)
Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak. “Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1
Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím….

Cena dopravy.
Zboží do 30 kg poplatek 149 Kč včetně DPH, od 31 kg do 100 kg poplatek 399 Kč včetně DPH. Tato cena dopravy bude připočítána zvlášť k ceně výrobku na konci daňového dokladu.

7. Dodací lhůta
Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
Požaduje-li kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky, prodávající potvrdí objednávku kupujícímu s uvedením termínu dodání. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce – kupní smlouvě na jeho účet.

8. Dopravní podmínky
Zásilky (není-li dohodnuto jinak) rozváží po celé České republice smluvní přepravce. Dodací lhůta je do 3 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad poznamenat tyto na přepravním listu a neprodleně je písemně oznámit dodavateli (tel.fax: +420549211538, e-mail : obchod@neoservis.cz ).
Pokud je zboží zasláno na dobírku, je řidič přepravce oprávněn převzít dobírku a převzetí peněz potvrdí na přepravním listu. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v balíku.
Na zboží objednané přes internet je rozvoz po Brně zpoplatněn částkou 100.- Kč včetně DPH.

10. Záruka, servis
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou v záručním listu, vždy však minimálně 6 měsíců. Na zboží vyrobené po 1. lednu 2003 se vztahuje záruka 2 roky. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně prostřednictvím české pošty, nebo elektronicky bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.
Při prodeji zásilkovou službou je záruční list v balení spolu s výrobkem.

11. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží
(včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a následnými.

12. Prohlášení
Prodávající se zavazuje k tomu, že nebude svěřená data prodávat, poskytovat třetí osobě, ani nijak nepoužije osobní data pro komerční nabídku nesouvisející s firmou Neoservis s r.o., bez souhlasu vlastníků těchto dat.

Zákazník bude informován e-mailem o přijetí a předpokládaném plnění jeho objednávky.

Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Požaduje-li kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky, prodávající potvrdí objednávku kupujícímu s uvedením termínu dodání. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce – kupní smlouvě na jeho účet.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamace zboží

Zákazník je povinnen překontrolovat a převzít zásilku pouze není-li nijak poškozená. V žádnem případě nepodepisovat řidiči dodací list před důkladnou kontrolou zboží a to i pod obalem! (u krabicových obalů postačí pouze vizuální kontrola o neporušenosti a nepoškození kartonu). V případě poškození spotřebiče je nutné s řidičem sepsat škodní protokol. Na reklamace mechanického poškození výrobku po podpisu dodací listu nebude brán zřetel s ohledem na přepravní podmínky přepravce.

1.Úvod.
Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno v internetovém obchodě firmy Neoservis – Vlasová kosmetika Brno.

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou v záručním listu, vždy však minimálně 6 měsíců. Na zboží vyrobené po 1. lednu 2003 se vztahuje záruka 2 roky. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně nebo elektronickou poštou bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Do garance nejsou započítávány náklady spojené s dopravou a expediční poplatky.

2. Místo uplatnění
Reklamaci vady výrobku kupující uplatňuje u firmy Neoservis s r.o. Je-li však záruční opravna v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu věci na adresách uveřejněných v přiloženém seznamu servisních opraven. Jde tu však výlučně o právo na opravu věci. Požadavek na výměnu dosud nepoužité vadné věci je třeba uplatňovat pouze u prodávajícího. Jedná-li se o předprodejní reklamaci, má kupující právo výměny výrobku za bezvadný kus. V případě, že se závada projeví až v době, kdy bylo zboží už prodáno dalšímu zákazníkovi, je nejrychlejší obrátit se na nejbližší servisní středisko, které opět provede bezplatnou opravu v záruční době. Zákazník se však musí prokázat řádně vyplněným záručním listem. Nevyplněný záruční list je neplatný! Pokud nebude kupující s přístupem některé servisní opravy spokojen, obrátí se neprodleně na prodávajícího (nejlépe písemně) a prodávající zjedná okamžitou nápravu a opravu nebo výměnu zboží zajistí sám. Při prodeji zásilkovou službou je záruční list nevyplněný. Prodávající poskytuje kupujícímu tímto několik dní na vyzkoušení výrobku. Za předpokladu, že je vše v pořádku, zašle kupující záruční list do 3 pracovních dní od převzetí zboží spolu s kopií dokladu o zaplacení na naši adresu. Potvrzený záruční list zašle prodávající obratem zpět.

3. Způsob uplatnění
Reklamaci lze uplatnit pouze při kompletnosti reklamovaného zboží. To znamená :

 • doložit doklad o nákupu
 • záruční list reklamovaného výrobku (v případě záruční reklamace řádně vyplněný – typ, datum prodeje, razítko)
 • vyhovující obal (pokud možno originální). Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým kupující vytkne konkrétní vadu (označí vadné vlastnosti věci či okolnosti, které brání jejímu použití), a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje. Reklamační technik rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být odstraněna ve lhůtě stanovené zákonem, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

4. Postup řešení reklamací
Předprodejní reklamace – výměna věci: Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, ale pouze za předpokladu, že věc nebyla ještě použita a splňuje tyto podmínky :

 • je originálně zabalena
 • je předložen doklad o nákupu
 • je nevyplněný záruční list

Reklamační technik může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou (závisí to ale jen na rozhodnutí reklamačního technika, kupující se takového vyřízení své reklamace nemůže právem domáhat). Zákazník může žádat o výměnu věci v případě že jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady. Nebo jde o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla stejná vada po jejích alespoň dvou předchozích opravách. V obou případech nutno s reklamovanou věcí předložit doklad o nákupu, záruční list reklamovaného výrobku, čitelné a kompletní opravné listy k výrobku. Záruční oprava: Kupující má právo, aby vada na výrobku v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Doba od uplatnění reklamace vady až do doby, kdy opravený výrobek bylo možno převzít, se do záruční doby nepočítá. Placená oprava: Je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční doby nebo byla-li vada způsobena zákazníkem jedná se o placenou opravu.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující na adresách prodávajícího uveřejněných v přiloženém seznamu servisních opraven.
Jedná-li se o předprodejní reklamaci, má kupující právo výměny výrobku za bezvadný kus. Reklamovaný výrobek však musí být vrácen v původním obalu včetně záručního listu, návodu a seznamu servisních míst spolu s reklamačním listem s uvedením závady. Je-li to pro kupujícího výhodnější nebo se jedná o nepodstatnou závadu, odstraní závadu nejbližší servisní středisko. V případě, že se závada projeví až v době, kdy bylo zboží už prodáno dalšímu zákazníkovi, je nejrychlejší obrátit se na nejbližší servisní středisko, které opět provede bezplatnou opravu v záruční době. Zákazník se však musí prokázat řádně vyplněným záručním listem. Nevyplněný záruční list je neplatný!
Pokud nebude kupující s přístupem některé servisní opravy spokojen, obrátí se neprodleně na prodávajícího (nejlépe písemnou stížností) a prodávající zjedná okamžitou nápravu a opravu nebo výměnu zboží zajistí sám.

5. Závěrečné ustanovení
Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 20. dubna 2006 a platí na území České republiky. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

Odstoupení od smlouvy (storno objednávky)

Storno objednávky ze strany kupujícího – jako kupující máte právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 dále máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto paragrafu se na transakci nevztahuje akce doprava zdarma a částka vrácená kupujícímu bude snížena o skutečné náklady prodejce na dopravu:

 • odešlete dopis (Neoservis spol s r.o. Palackého tř.106 Brno 61200) nebo e-mail na obchod@neoservis.cz
  text:
  “Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu).” Datum a podpis
 • zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, musí být v původním obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.
 • při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
 • v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět
 • Storno objednávky ze strany prodávajícího – prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu