REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamace zboží

Zákazník je povinnen překontrolovat a převzít zásilku pouze není-li nijak poškozená. V žádnem případě nepodepisovat řidiči dodací list před důkladnou kontrolou zboží a to i pod obalem! (u krabicových obalů postačí pouze vizuální kontrola o neporušenosti a nepoškození kartonu). V případě poškození spotřebiče je nutné s řidičem sepsat škodní protokol. Na reklamace mechanického poškození výrobku po podpisu dodací listu nebude brán zřetel s ohledem na přepravní podmínky přepravce.

1.Úvod.
Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno v internetovém obchodě www.neoservis.cz  . Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou v záručním listu, vždy však minimálně 6 měsíců. Na zboží vyrobené po 1. lednu 2003 se vztahuje záruka 2 roky. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně nebo elektronickou poštou bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Do garance nejsou započítávány náklady spojené s dopravou a expediční poplatky.

2. Místo uplatnění
Reklamaci vady výrobku kupující uplatňuje u firmy Neoservis s r.o. Je-li však záruční opravna v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu věci na adresách uveřejněných v přiloženém seznamu servisních opraven. Jde tu však výlučně o právo na opravu věci. Požadavek na výměnu dosud nepoužité vadné věci je třeba uplatňovat pouze u prodávajícího. Jedná-li se o předprodejní reklamaci, má kupující právo výměny výrobku za bezvadný kus. V případě, že se závada projeví až v době, kdy bylo zboží už prodáno dalšímu zákazníkovi, je nejrychlejší obrátit se na nejbližší servisní středisko, které opět provede bezplatnou opravu v záruční době. Zákazník se však musí prokázat řádně vyplněným záručním listem. Nevyplněný záruční list je neplatný! Pokud nebude kupující s přístupem některé servisní opravy spokojen, obrátí se neprodleně na prodávajícího (nejlépe písemně) a prodávající zjedná okamžitou nápravu a opravu nebo výměnu zboží zajistí sám. Při prodeji zásilkovou službou je záruční list nevyplněný. Prodávající poskytuje kupujícímu tímto několik dní na vyzkoušení výrobku. Za předpokladu, že je vše v pořádku, zašle kupující záruční list do 3 pracovních dní od převzetí zboží spolu s kopií dokladu o zaplacení na naši adresu. Potvrzený záruční list zašle prodávající obratem zpět.

3. Způsob uplatnění
Reklamaci lze uplatnit pouze při kompletnosti reklamovaného zboží. To znamená :

 • doložit doklad o nákupu
 • záruční list reklamovaného výrobku (v případě záruční reklamace řádně vyplněný - typ, datum prodeje, razítko)
 • vyhovující obal (pokud možno originální). Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým kupující vytkne konkrétní vadu (označí vadné vlastnosti věci či okolnosti, které brání jejímu použití), a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje. Reklamační technik rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být odstraněna ve lhůtě stanovené zákonem, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

4. Postup řešení reklamací
Předprodejní reklamace - výměna věci: Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, ale pouze za předpokladu, že věc nebyla ještě použita a splňuje tyto podmínky :

 • je originálně zabalena
 • je předložen doklad o nákupu
 • je nevyplněný záruční list Reklamační technik může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou (závisí to ale jen na rozhodnutí reklamačního technika, kupující se takového vyřízení své reklamace nemůže právem domáhat). Zákazník může žádat o výměnu věci v případě že jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady. Nebo jde o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla stejná vada po jejích alespoň dvou předchozích opravách. V obou případech nutno s reklamovanou věcí předložit doklad o nákupu, záruční list reklamovaného výrobku, čitelné a kompletní opravné listy k výrobku. Záruční oprava: Kupující má právo, aby vada na výrobku v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Doba od uplatnění reklamace vady až do doby, kdy opravený výrobek bylo možno převzít, se do záruční doby nepočítá. Placená oprava: Je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční doby nebo byla-li vada způsobena zákazníkem jedná se o placenou opravu.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující na adresách prodávajícího uveřejněných v přiloženém seznamu servisních opraven.
Jedná-li se o předprodejní reklamaci, má kupující právo výměny výrobku za bezvadný kus. Reklamovaný výrobek však musí být vrácen v původním obalu včetně záručního listu, návodu a seznamu servisních míst spolu s reklamačním listem s uvedením závady. Je-li to pro kupujícího výhodnější nebo se jedná o nepodstatnou závadu, odstraní závadu nejbližší servisní středisko. V případě, že se závada projeví až v době, kdy bylo zboží už prodáno dalšímu zákazníkovi, je nejrychlejší obrátit se na nejbližší servisní středisko, které opět provede bezplatnou opravu v záruční době. Zákazník se však musí prokázat řádně vyplněným záručním listem. Nevyplněný záruční list je neplatný!
Pokud nebude kupující s přístupem některé servisní opravy spokojen, obrátí se neprodleně na prodávajícího (nejlépe písemnou stížností) a prodávající zjedná okamžitou nápravu a opravu nebo výměnu zboží zajistí sám.

5. Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 20. dubna 2006 a platí na území České republiky. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.
Odstoupení od smlouvy (storno objednávky)
Storno objednávky ze strany kupujícího - jako kupující máte právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 dále máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto paragrafu se na transakci nevztahuje akce doprava zdarma a částka vrácená kupujícímu bude snížena o skutečné náklady prodejce na dopravu:
 • odešlete dopis (Neoservis spol s r.o. Palackého tř.106 Brno 61200) nebo e-mail na obchod@neoservis.cz
  text:
  "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis
 • zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, musí být v původním obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.
 • při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
 • v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět
 • Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu